Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА www.bestbgtrips.com

 

1. С използването на www.bestbgtrips.com и регистрацията в сайта потребителите и рекламодателите се съгласяват и приемат настоящите Условия за използване на сайта (Общи Условия) и се задължават безусловно и неотменимо да ги спазват. Извършването на регистрация автоматично означава, че потребителите и рекламодателите са прочели и разбрали Общите Условия и нямат възражения относно съдържащото се в тях. В случай, че потребител и/или рекламодател не желае да приеме или не е съгласен с някое или всички от настоящите общи условия, той следва да преустанови процеса на регистрация и използване на сайта.

2. По смисъла на настоящите Условия понятието „потребител” включва всички лица, извършили регистрация на сайта, които желаят публикуваната от тях информация да достигне до неограничен кръг посетители на сайта, както и самите посетители на сайта, които не са извършили регистрация. „Рекламодател” е лицето, извършило регистрация на сайта и желаещо да се ползва от преференциални условия относно публикуваните от него обяви, информация и/или други съобщения, срещу заплащане, както и лицето, желаещо срещу заплащане единствено появата на рекламни съобщения на сайта (банери), без извършването на регистрация.

3. Собственик и администратор на сайта www.bestbgtrips.com е Надежда Петкова Иванова, гр. София и Тинка Цветанова Кирилова-Грозева, гр. Пловдив, жк. Тракия, (наричани накратко собственикът)

4. Собственикът на сайта управлява базата данни, образуващи съдържанието на сайта. Едновременно с това, собственикът на сайта не може да бъде държан отговорен относно нарушаването на чужди авторски права, когато те са публикувани от регистрирани потребители и/или доставчици на услуги. Собствеността върху съдържанието и публикувания снимков материал преминава върху собственика на сайта в момента на публикуването му на сайта, в случай, че тази собственост принадлежи на публикувалия материалите и не се засягат чужди авторски права и/или запазени марки.

5. Сайтът www.bestbgtrips.com има за цел развитието и популяризирането на туризма чрез реклама с цел извършването на възможно най-информиран избор от потребителя. Решенията на потребителя са изцяло вследствие на неговата собствена воля и възприятия и потребителят няма право да държи сайта отговорен за решения или действия, които потребителят е направил, без значение дали те са взети или направени поради използването на сайта.

6. Сайтът няма за цел пряко предлагане на туристически услуги, организирани пътувания и/или екскурзии. Сайтът няма за цел извършването на туроператорска и/или турагентска дейност и не приема директни плащания от потребителите за продуктите (включително туристически),  които рекламира.

7. По време на процеса по регистрация в сайта, потребителите и рекламодателите може да бъдат запитани за тяхното желание да получават информационен бюлетин, изпращан от собственика на сайта. В случай, че потребителите и рекламодателите желаят да получават бюлетина, те могат да изразят своето съгласие за това чрез отметка в съответното квадратче. Поставянето на отметка автоматично означава съгласие те да поучават информационния бюлетин и да не го третират като „непоискано търговско съобщение” по смисъла на Закона за електронната търговия. Непоставянето на отметка е равнозначно на несъгласие с получаването на такива съобщения и на потребителите/рекламодателите такива няма да бъдат изпращани.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

8. Използването на сайта, както и регистрацията в него, са безплатни за потребителите.

9. На потребителите не е разрешено и използването, разпространението, копирането, съхраняването или обработването на информация, публикувана на сайта, под каквато и да е форма и вид, без изричното съгласие на собственика на сайта, освен ако самият потребител не е носител на авторските права за това. В случай на използването на материали, информация, текстове и др, намиращи се на сайта, позоваването на www.bestbgtrips.com като техен източник е задължително.

10. В случай на извършена регистрация в сайта, потребителят дава своето съгласие за съхраняване и обработване на неговите лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни. Собственикът на сайта гарантира, че данните няма да бъдат разпространявани и предавани на трети лица, включително и за рекламни цели. Едновременно с това, администраторите могат да изпращат на потребителя рекламни и други информационни съобщения, когато това е изрично потвърдено от потребителя по време на регистрацията.

11. Потребителите се задължават да не публикуват съдържание на сайта, което да противоречи на законодателството на РБ, да съдържа обиди, материали с порнографско, расистко или нецензурно съдържание, накърняващи човешките права или пропагандиращи нарушения на закона, морала и обществения ред под каквато и да било форма.

12. Потребителите се задължават да не публикуват на сайта компютърни вируси, рекламен или шпионски софтуер, измамни съобщения и какъвто и да било друг злонамерен софтуер под каквато и да било форма. В случай на констатирани нарушения в тази връзка, собственикът си запазва правото да ги премахва без предупреждение, както и да сигнализира компетентните органи. Същевременно, публикувалият такъв софтуер е задължен да обезщети собственика и всички трети лица, претърпели вреди, за нанесените им щети в пълен размер.

13. В случай на извършена регистрация на сайта, потребителите се задължават сами да следят за актуалността и достоверността на публикуваната от тях информация, цени, снимков материал и т.н, както и при необходимост да обновяват информацията.  Потребителите са изцяло отговорни за публикуваните от тях оферти, снимки и текстове, както по отношение на авторските права, така и по отношение на тяхната достоверност и актуалност. Собственикът на сайта не може да бъде държан отговорен в случай, че информацията, публикувана от потребител на сайта е недостоверна, неактуална, непълна и/или подвеждаща и в случай на констатирана практика за публикуване на такива обяви и/или информация, собственикът може по своя преценка да ги премахва. Собственикът на сайта не е страна по правоотношенията между различните потребители и не носи отговорност в случай на възникнали разногласия между тях.

14. Потребителят се съгласява да използва сайта с всички възможни рискове от техническо естество, свързани с това като възможността на твърдия му диск да попаднат „бисквитки”, вируси и/или каквито и да е злонамерени програми и файлове. Собственикът на сайта не дължи обезщетения под каквато и да е форма (включително и финансова) в подобни ситуации.

15. Потребителят се задължава да не съобщава потребителското име и паролата, с които се е регистирал в сайта, на които и да било трети лица. В случай на регистриран вход в системата с потребителското име и паролата на потребителя, собственикът на сайта има право да счита, че входът в системата е бил осъществен от потребителя, без значение кой реално го е осъществил. Потребителят няма право на никави претенции към собственика на сайта при предходната алиния, включително за реално претърпени вреди и пропуснати ползи.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕКЛАМОДАТЕЛИТЕ

16. Условията за публикуване на реклама или други платени съобщения подлежат на отделно договаряне с всеки рекламодател. Във всички случаи лога, слогани и друг вид запазени знаци и марки на рекламодателите не могат да бъдат копирани, разпространявани или използвани по какъвто и да било начин без изричното съгласие и одобрение на техния собственик и автор.

17. На рекламодателите не е разрешено използването, разпространението, копирането, съхраняването или обработването на информация, публикувана на сайта, под каквато и да е форма и вид, без изричното съгласие на собственика на сайта, освен ако самият рекламодател не е носител на авторските права за това. В случай на използването на материали, информация, текстове и др, намиращи се на сайта, позоваването на www.bestbgtrips.com като техен източник е задължително

18. Рекламодателите са изцяло отговорни за публикуваните от тях оферти, снимки и текстове, както относно авторските права върху тях, така и относно тяхната истинност и актуалност. Те са изцяло свободни да ги променят и премахват по свое усмотрение и са длъжни да следят за тяхната достоверност и актуалност. Желателно е описанието и информацията, което се публикува на сайта, да не фигурира на други места (с други думи, да не е копирано). В случай на констатирана практика за публикуване на такива неверни, подвеждащи, неактуални и/или неистински реклами и рекламни съобщения, собственикът може по своя преценка да ги премахва. Собственикът на сайта не е страна по правоотношенията между рекламодателя и потребителите и не носи отговорност в случай на възникнали разногласия между тях.

19. Рекламодателите се задължават да не публикуват съдържание на сайта, което да противоречи на законодателството на РБ, да съдържа обиди, материали с порнографско, расистко или нецензурно съдържание, накърняващи човешките права или пропагандиращи нарушения на закона, морала и обществения ред под каквато и да било форма.

20. Рекламодателите се задължават да не публикуват на сайта компютърни вируси, рекламен или шпионски софтуер, измамни съобщения и какъвто и да било друг злонамерен софтуер под каквато и да било форма. В случай на констатирани нарушения в тази връзка, собственикът си запазва правото да ги премахва без предупреждение, както и да сигнализира компетентните органи. Същевременно, публикувалият такъв софтуер е задължен да обезщети собственика и всички трети лица, претърпели вреди, за нанесените им щети в пълен размер.

21. Рекламодателите, в случай, че се регистрират също и като потребители на сайта, се задъжлават да не съобщават потребителското име и паролата, с които са се регистирали в сайта, на които и да било трети лица. В случай на регистриран вход в системата с потребителското име и паролата на рекламодателя, собственикът на сайта има право да счита, че входът в системата е бил осъществен от рекламодателя, без значение кой реално го е осъществил. Рекламодателят няма право на никави претенции към собственика на сайта при предходната алиния, включително за реално претърпени вреди и пропуснати ползи.

22. Рекламодателите следва да разполагат с необходимите лицензи, разрешителни и/или други регистрации, когато това е предвидено съгласно действащото законодателство.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА НА www.bestbgtrips.com

23. Собственикът на сайта има право да подрежда рекламните съобщения, банери, информации за хотели, почивки или екскурзии изцяло съобразно своята рекламна политика и по свое решение и усмотрение и не е обвързан от никакви правила в тази връзка, освен от индивидуалните си договори с рекламодателите. 

24. Връзките към други сайтове не обвързват www.bestbgtrips.com със съдържанието на тези сайтове или с проблеми, които биха могли да възникнат от тяхното отваряне и/или използване.

25. Собственикът на сайта не носи отговорност за достоверността на информацията, публикувана на сайта от трети лица, както и не може да бъде държан отговорен за нарушаване на чужди авторски права върху текстове, снимков материал и др. В случай, че се използва информация от други източници, позоваването на тях е задължително. Всяка публикувана неточна, невярна, подвеждаща или въвеждаща в заблуждение информация ще бъде изтривана от администраторите на сайта, а при системно публикуване на такава информация, профилът на публикуващия ще бъде изтриван.

26. Собственикът на сайта не носи отговорност в случай на възникнали технически проблеми при използването на сайта, независимо от причината за това, и не е длъжен да обезщетява рекламодателите или потребителите за каквито и да е щети, възникнали в тази връзка, освен при услувията, индивидуално уговорени с всеки от тях (ако има такива).

27. Собственикът си запазва правото да премахва съобщения или реклами по своя преценка, когато те са подвеждащи, неистинни, неактуални и т.н., вкл. когато са неподходящи или неотносими към дейността на сайта, съдържат съобщения и/или препратки към други сайтове, новини и т.н., без предупреждение, както и да сигнализира компетентните органи в случай, че тяхното съдържание противоречи на морала, закона и обществените нрави.

28. Собственикът на сайта си запазва правото по всяко време да променя, изменя и допълва настоящите Общи Условия, като информира за това своите рекламодатели и потребители посредством информационно известие на сайта си. В случай, че някой от потребителите или рекламодателите не са съгласни с така последвалите изменения, те следва да преустановят регистрацията си, рекламата си на сайта и неговото използване.

29. Настоящите Общи Условия, както и дейността на собственика на сайта, се регулират от законодателството на Република България. За неуредените случаи се прилагат съответно приложимите правила на българското законодателство.